Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: Bodytec Alphen a/d Rijn
Opdrachtgever: Members van Bodytec Alphen a/d Rijn die trainen bij Bodytec a/d Rijn (EMS-Training)
Opdracht: Personal training welke online kan worden gereserveerd.
Locatie: Alphen a/d Rijn
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Bodytec Alphen a/d Rijn en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
4. Bodytec Alphen a/d Rijn biedt gelegenheid tot trainen onder begeleiding van een personal trainer.
Opdrachtgever verstrekt Bodytec Alphen a/d Rijn alle persoonlijke informatie, zoals lichamelijke conditie, gebruik medicatie, zwangerschap, het dragen van een pacemaker en/of blessures in de ruimste zin van het woord.
1. Bodytec Alphen a/d Rijn voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
3. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
1. Members maken een afspraak voor een training bij Bodytec Alphen a/d Rijn via het online reserveringssysteem. Bodytec Alphen a/d Rijn behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een training te annuleren indien er sprake is van een dwingende reden.
2. Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor aanvang van de training. Indien de afspraak korter dan 24 uur wordt geannuleerd wordt er geen restitutie verleend.
Bodytec Alphen a/d Rijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verstrekte informatie door een member onjuist en/of onvolledige blijkt te zijn(informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bodytec Alphen a/d Rijn is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de locatie.
Bodytec Alphen a/d Rijn neemt persoonlijke gegevens van members op in een geautomatiseerd registratiesysteem, waarbij de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in achte worden genomen.
1. Members dienen zorgvuldig om te gaan met het trainingsmateriaal.
2. Members onthouden zich van ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere members toe en niet naar werknemers van Bodytec Alphen a/d Rijn toe.
3. Members die te laat aanwezig zijn kunnen niet deelnemen aan de training indien deze al is begonnen.
4. Members dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Bodytec Alphen a/d Rijn op te volgen.